Video thuyết trình thiết kế đèn

Video kiến trúc sư alla thuyết trình thiết kế lồng đèn bằng tre.

Video kiến trúc sư alla thuyết trình thiết kế lồng đèn bằng giấy nháp.

Video kiến trúc sư alla thuyết trình thiết kế lồng đèn bằng ống hút.

Miễn phí phát thảo thiết kế và dự trù chi phí xây dựng

Giúp khách hàng dự trù chi phí và phát thảo bản vẽ thiết kế - Không quá 30 phút chúng tôi sẽ liên hệ lại

Xem dự án liên quan